תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר קליקטאק (להלן: “האתר“) המופעל על ידי חברת קליקטאק ח.פ. 515229870 (להלן: “המפעילה“). התנאים הבאים מסדירים את מערכת היחסים בין כל אדם הגולש באתר, לרבות משתמשים רשומים וגולשים שאינם רשומים (כל אחד מאלה להלן: “משתמש“), לבין המפעילה, בכל הנוגע לשירותים המוצעים באתר, המידע, והתכנים המופיעים בו.

כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שפעולותיו תהיינה כפופות לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של המפעילה על פי תקנון זה. 

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

  1. התכנים והשירותים הניתנים באתר:

1.1. קליקטאק מפעילה מערכת העוסקת במתן שירותי ניהול כוללים למעונות יום ולמוסדות חינוך לילדים (להלן: “המערכת“). כל מעון ומוסד חינוך יאפשר להורי התלמידים להתחבר לאתר ולהזין תכנים אישיים. בנוסף, ההורים יוכלו גם לקבל מידע ממשרדי הממשלה השונים בקשר עם ילדיהם. לנציגי מוסדות החינוך עצמם תהיה גישה למידע שהוזן על תלמידיהם בלבד. כמו כן, יוכלו נציגי מוסדות החינוך לעשות שימוש באתר לשם ניהול הצוותים שלהם, לניהול חשבונות, לרכישת מלאי ועוד.  (להלן: “השירותים” ו – “המשתמשים“).

1.2. בנוסף למערכת, קליקטאק מפעילה אתר אינטרנט, (להלן “האתר האינטרנט“) המערכת ואתר האינטרנט יכונו יחד “אתר” (להלן: “אתר“)

1.3. במסגרת השירותים, מאחסן האתר מידע על המשתמשים, על הילדים הלומדים אצל המשתמשים ועל הוריהם. 

1.4. המשתמשים מקבלים הרשאות גישה ושימוש באתר, על פי סוגים (הרשאות הורים, הרשאות מעונות וכדומה).

1.5. המפעילה רשאית לשנות את התכנים, המידע והשירותים, להוסיף ולגרוע מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם אלה הועלו על ידיה ובין אם על ידי צד שלישי.

1.6. מובהר, כי כל המידע האישי המוצג באתר, מוזן על ידי המשתמשים – בין אם ההורים ובין אם צוותי מוסדות החינוך, ואין לתלות כל טעות בתוכן, תהא אשר תהא, במפעילה. המפעילה לא תחוב בכל נזק שהוא שייגרם כתוצאה מטעות בתוכן כאמור.  

  1. בעלות וזכויות:

2.1. כל זכויות הבעלות, לרבות אך מבלי לגרוע זכויות קניין רוחני, והזכויות המוסריות, בין אם רשומות ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו והמידע המפורט בו, לרבות הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, סימני מסחר, לוגואים, עיצוב האתר, טקסט, איורים, גרפיקה, צלילים, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות וכן כל צורת המחשה אחרת הכלולה באתר (להלן: “המידע“) הינם רכושה הבלעדי של המפעילה.

2.2. למשתמשים שמורה הזכות לשימוש פרטי והוגן בשירותים ובתכנים השונים המוצעים באתר. המשתמשים מצהירים ומתחייבים כי לא יעשו כל שימוש מסחרי ו/או עסקי בשירותים, במידע (כהגדרתו לעיל) ובכל התכנים המופיעים באתר וכי הם משתמשים באתר באופן אישי ו/או ביחס למוסד החינוך בו הם עובדים, בלבד.

2.3. למען הסר ספק, מובהר כי המפעילה מעניקה למשתמשים אך ורק רישיון שימוש לאתר ולשירותים ולמשתמשים לא יהיו כל זכויות, מכל מין וסוג שהם, על המידע המצוי באתר.

2.4. על אף האמור, האתר כולל גם יישומים, כלים ותכנים (לרבות לוגואים וסימני מסחר) שחלקם בבעלות צדדים שלישיים. שימוש בניגוד לתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן עלול להוות גם הפרת זכות יוצרים ו/או זכות אחרת של אותם צדדים שלישיים. יובהר כי המפעילה לא תהא אחראית לכל הפרת זכות כאמור.

2.5. אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להן, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא”ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת המפעילה.

  1. אחריות:

3.1. האתר בכללותו, לרבות השירותים, המידע, המערכת העומדת בבסיסו, מידע אחר וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות המשתמשים כמו שהם (AS-IS) ללא כל התחייבות כלשהי מצד המפעילה, ובכלל זה ללא כל התחייבות של המפעילה כי המידע מתאים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר, השירותים, התכנים המופיעים באתר והמידע, אינם מהווים עצה, המלצה, ייעוץ, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי, ככל שנדרש כזה. כל העושה במידע ובתכנים המופיעים באתר, או בשירותים המוצעים בו שימוש כלשהו עושה זאת על דעתו בלבד. 

3.2. עוד מובהר, כי על אף מאמציה של המפעילה, אין יכולת להבטיח כי המידע המופיע באתר או המוזן בו על ידי משתמש יהיה חסין מפני פריצות, גישה לא חוקית, קלקולים, ליקויים, תקלות וכיוצא באלה.

3.3. המשתמשים לוקחים בחשבון כי ייתכן שבאתר יופיע מידע חלקי ו/או מידע לא מעודכן וייתכנו חוסרים ו/או טעויות ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים במידע המפורסם באתר. כאמור לעיל, וכן עשוי להתרחש פריצות לאתר, המשתמשים מודעים ומסכימים לכך כי גם אם תתרחש פריצה למערכת הם מנועים מתלבוע את המפעילה. וכי המפעילה אינה לוקחת אחריות על המידע המוזן באתר, בין מידע המוזן על ידי המשתמשים ובין על כל מידע אחר. 

3.4. בשל כל האמור לעיל, המפעילה אינה אחראית במפורש או מכללא לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שנגרם ו/או עלול להיגרם משימוש באתר ו/או במידע המופיע בו ו/או מקבלת השירותים. יתרה מכך, המפעילה אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות מכל סוג במידע שמופיע באתר מכל סיבה שהיא, לרבות עקב פגם או תקלה באתר או בגישה לאתר ו/או זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו. מובהר כי בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים ומידע המופיעים בפרסומים רשמיים בכתב, הנתונים והמידע בפרסומים הרשמיים בכתב הם הנכונים.

3.5. בהתאם, לא יוכל משתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי המפעילה ו/או האתר בגין אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה או בקשר עם השימוש באתר ו/או המידע ו/או השירותים ובכלל זה, מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת השירותים המוצעים באתר ומהיות השירותים אינם מתאימים לצרכי או מטרות המשתמש.

3.6. במידה שיתגלו אי-דיוקים ו/או ליקויים במידע אשר מופיע באתר, אנא הודע על כך למפעילה בכתובת הדוא”ל office@clicktack.com או במספר הטלפון 077-220-0123

3.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעילה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי או אחר שיפורסמו באתר על ידי או עבור צדדים שלישיים או כל שירות המוצע בו. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי מידע כאמור אודות ספקים שונים לא יתפרשו כהצעה של המפעילה ו/או האתר להשתמש בשירות בעלי המקצוע המפרסמים את שירותיהם באתר כאמור ו/או כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של המפעילה ו/או האתר, במפורש או מכללא, במי מבעלי המקצוע האמורים ו/או בשירותים המוצעים על ידי מי מהם. כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין התוכן, מידע, הצעות, מוצרים או שירותים המפורסמים באתר כאמור, יופנו במישרין אל אותם בעלי מקצוע, ולא תהיה בגינן תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.

3.8. המפעילה ו/או האתר אינם נותן חסות, מעודדים, מציעים, מסכימים או מביעים דעתם לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ו/או איכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או בכל תוכן, מידע, שירותים, דעות ועמדות שהאתר מפנה אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, והשימוש במידע כאמור נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

3.9. כל התקשרות שתיעשה עם צד שלישי, בעקבות מידע המתפרסם באתר, או באתרים שאליהם קיימת אפשרות הפניה, אינה כוללת את המפעילה כצד להתקשרות, והיא לא תישא באחריות להתקשרות כאמור ו/או לשירותים שיוצעו על ידי בעלי המקצוע או כל צדדים שלישיים אחרים, המציעים את עצמם באתר, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות.

3.10. כל המידע המוצג באתר נכון למועד כתיבתו בלבד, ונכונותו עשויה להשתנות. באחריות המשתמשים לעדכן את כל המידע האישי באתר ועל המפעילה לא תחול כל אחריות בגין אי עדכון כאמור.

  1. תקלות

4.1. המשתמשים מודעים לכך שכבכל תוכנה, גם בתוכנה זו ייתכנו תקלות ו/או פריצות. המשתמשים מודעים ומסכימים לכך, כי גם אם תתרחש תקלה ו/או פריצה לאתר, הם מנועים מלתבוע את המפעילה.

4.2. על אף האמור, המפעילה מפעילה צוות תמיכה טכנית, שאליו ניתן להתקשר באמצעות מספר הטלפון: 077-220-0123 המפעילה תשתדל לתקן כל תקלה ו/או פריצה בהקדם, אך היא אינה מתחייבת לזמן מינימלי לתיקון תקלה ו/או פריצה כאמור, או לעצם התיקון. 

  1. פרסום באתר:

5.1.  המפרסם באתר יהא אחראי באופן בלעדי ומוחלט: (1) לתוכן המודעות ו/או הפרסומות המוצגות על ידיו באתר ו/או למידע הכלול בהן ו/או להצהרות הכלולות בהן; (2) למודעות, לפרסומות ולתוכן המוצגים באתרו, בכל צורה שהיא, לרבות הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם; (3) למידע המתפרסם באתרו על ידי המשתמשים בו, לרבות מהימנותו ו/או טיבו ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה משימוש במידע זה על ידי משתמש אחר.

  1. קישורים באתר:

6.1.  האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HIPERLINK) אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים ברשת האינטרנט (להלן: “מקורות אחרים“).

6.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, המפעילה אינה אחראית לתוכן המקורות האחרים אליהם קיימים קישורים כאמור ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם קישורים ו/או אתרים אלו. הימצאות של קישור באתר לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. אם לא נאמר אחרת על ידי המפעילה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה, המלצה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי המפעילה לגבי אותם מקורות אחרים והם מצויים באתר לנוחות המשתמש בלבד. המפעילה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. המפעילה רשאית לסלק קישורים שנכללו באתר בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  1. סמכות שיפוט:

7.1. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.

  1. המערכת ורישיון השימוש:

8.1. המפעילה מספקת באמצעות המערכת, בין היתר, רישיון לבצע את הפעולות הבאות (להלן, “הרישיון“): ניהול מוסדות חינוך, ניהול תלמידים, יצירת חיובים, גבייה באמצעי תשלום כגון מס”ב (לשכת שירות) סליקה באמצעות מסופי אשראי, תיעוד הכנסות, הפקת מסמכים חשבונאיים, ניהול צוותים, ניהול משתמשים, ועוד.

8.2.  הרישיון יינתן למשתמשים אשר מנהלים פעילות עסקית ורשומים כדין בישראל.

8.3.  הרישיון יינתן בהתאם לחבילות השימוש שתרכשנה על ידי המשתמש (“חבילת שימוש”). מובהר כי כל חבילת שימוש מאפשרת היקף שונה של הרשאות לביצוע פעולות. 

8.4. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש במערכת, כי המערכת אכן מתאימה לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת המערכת לצרכיו.

8.5. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמפעילה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה במערכת והוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא ו/או מי מטעמו עושים במערכת.

8.6.  המידע והתוכן המוצגים במערכת לא נועדו להחליף ייעוץ חשבונאי, מיסויי, או כל ייעוץ אחר. המפעילה אינה מציעה ייעוץ ואינה מספקת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. חובת המשתמש לפנות לייעוץ לפי הצורך ולא להתבסס על המערכת מעבר לקבלת המידע המופיע בה. מענה שיינתן על ידי המפעילה במסגרת תמיכה תפעולית במערכת או שירות לקוחות, לא ייחשב בשום אופן כייעוץ חשבונאי, מיסויי או כל ייעוץ אחר, או כתחליף לו.

8.7. המפעילה רשאית, בכל עת, לבצע כל שינוי כראות עיניה במערכת, לרבות במראה הויזואלי שלה, בעיצובה הגרפי, בפונקציונליות שלה ובשירותים שניתן לבצע באמצעותה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין.

8.8. המפעילה תהא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שנמסר לה על ידי משתמש, להזהיר באופן מידי את קהל לקוחותיה ביחס לפעולותיו של משתמש כאמור, להגביל את גישתו של משתמש כאמור למערכת ולסרב לספק למשתמש רישיון למערכת.

8.9.  המפעילה תהיה רשאית להפסיק או למנוע את השימוש ברישיון (כולו או חלקו) ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי תנאי השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.

8.10. המפעילה תהיה רשאית להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי תנאי השימוש.

8.11.  המפעילה תהיה רשאית לחסום גישה למערכת מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי המפעילה לשימוש (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק למפעילה או למערכת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.

  1. תשלום עבור רישון השימוש במערכת

9.1. התשלום עבור רישיון השימוש במערכת הינו בהתאם לחבילת השימוש הרצויה על ידי המשתמש ובהתאם למסלול החיוב (מסלול חודשי) והתוספים שיבחר המנוי להפעיל.

9.2. המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את גובה התשלום שהיא גובה עבור שירותים שונים שהיא מציעה, לרבות רשיון השימוש במערכת והתוספים. שינתה המפעילה את גובה התשלום, תפרסם הודעה על שינוי כאמור והוא יחול החל מהמועד הקובע עליו תודיע החברה בפרסום הרלוונטי. 

ביחס למשתמשים קיימים שברשותם חבילת שימוש בתוקף, יחול האמור בסעיף 9.3.

9.3. המפעילה תהיה רשאית, בכל עת: 

9.3.1. (1) לשנות את  רישיון השימוש הקיים או לשנות ו/או לבטל תוסף קיים, מכל סיבה שהיא; או 

9.3.2. (2) להעלות את מחירם של רישיון שימוש/תוסף; ובלבד שלמשתמש תישלח הודעה של 30 ימים לפחות מראש ובכתב טרם הביטול או העלאת המחיר (לפי העניין) (להלן: “ההודעה המוקדמת”) והביטול או העלאת המחיר (לפי העניין) ייכנסו לתוקף בתום תקופת ההודעה המוקדמת. המפעילה תאפשר למשתמש לבחור אם להסכים לעדכון או לסיים את ההתקשרות ביחס לרישיון השימוש/התוסף הרלוונטיים. שילם המשתמש מראש בגין תקופה שלאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת, יהיה אותו משתמש זכאי להחזר יחסי בגין התמורה העודפת במקרה של סיום ההתקשרות כאמור.

10. תיקון תנאי שימוש:

10.1 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה, וזאת מבלי הצורך לעדכן את המשתמש על כך. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.

השימוש באתר מהווה אישור כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי השימוש במידע באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.